Salomon

239 tekstów – auto­rem jest Sa­lomon.

* * *

Nie brak jej było blas­ku w źeni­cach, tyl­ko tak ja­koś stąpała nieśmiało przez życie, może bała się pat­rzeć pod no­gi z po­wo­du lęku wy­so­kości, al­bo coś wewnątrz nie da­wało jej od­dychać wiarą, jed­no było pew­ne była noc­nym mar­kiem który wśród gwiazd święci naj­jaśniej, gdy­by tyl­ko zechciała się po­ruszyć i uka­zać, wszys­tkie wil­ki zaczęłyby się prężyć do niej i wyć, księżyc złow­ro­go pat­rzyłby zza gałezi zaz­dros­ny a Ona, wzruszyłaby tyl­ko ra­miona­mi. 

opowiadanie • 7 października 2017, 23:26

Dopóki śni­my o gwiaz­dach i o ich do­tyku, pełnej wy­razis­tości połys­ku, od­da­lonej ki­lomet­ra­mi dro­gi w za­par­te przez za­padającą się ciem­ność w ułam­ku chwi­li po­zos­ta­wionej sa­mej so­bie w próżni.

Nie ro­biąc so­bie nic [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 7 października 2017, 23:21

[...]
Żyć by­le jak, też mi coś..
spróbuj by­le jak umierać.
To do­piero wyzwanie.
[...] 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 września 2017, 00:22

Pa­radok­salnie im więcej mam, tym więcej to co mam ma mnie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 września 2017, 00:05

Mówi­cie o pew­nej - poez­ji -
jak­by była waszą nałożnicą
lecz gdy mówi do was Ona
jest słysza­na przez Was?
Czyż z jej słowa­mi tyl­ko nie liczni się liczą? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 września 2017, 23:32

Życie cza­sem by­wa cze­koladą często gorzką rzad­ko słodką, ale na­dal po­zos­ta­je czekoladą.
Tyl­ko od Ciebie za­leży jak bedzie Ci smakować. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 września 2017, 11:17

Brailem

do­tyk jak płat­kiem śniegu
włosy stają dęba
drżysz po czu­bek nosa
zaz­na­jomiw­sza się z treścią
czy­tasz pal­ca­mi po skórze
każda myśl co­raz lżej­sza o niepokój
kil­ka słów wyżłobionych na sercu
bi­jemy w jed­nym tempie
nie ot­wieraj oczu
nie będą ci potrzebne
nie teraz 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 września 2017, 00:18

Pros­to­ta tych słów spra­wia, iż de­lek­tu­jesz się każdym zmiękcze­niem mlaszcząc, tak pros­to czy­tając, ule­gasz złudzeniu
nie zdając so­bie spra­wy gdy język do­tyka podniebienia
a war­gi sty­kają się ze sobą, a minęła za­led­wie chwila. 

myśl • 10 września 2017, 13:59

Za­kochać się w spoj­rze­niu znaczy widzieć je w ludziach nieus­tannie, w naj­drob­niej­szych szczegółach,
spoglądać przez zam­knięte oczy w ciem­ności widzieć światło.


In­spi­rac­ja __Fish13__ 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 września 2017, 15:42

* * *

Przychodzisz do do­mu me­go i ob­rażasz mo­je imię,
drwiąc ze mnie w twarz pat­rząc,
od­dając upust po­gar­dy spoj­rze­niem,
lecz nie wiesz nap­raw­de, co ser­ce me czuję w środ­ku

Tar­ga­ne przez na­pięcie za­wiści będące w głowie
bębnąc jak źle zag­ra­na zna­na mi melodia,
w ta­ki oto sposób świado­mie zburzo­no
mos­ty łączące nas samych
zat­rzy­mana w pra­cy budowla 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 4 września 2017, 02:00

Salomon

" Dajmy szansę każdemu dniu stać sie naszym najlepszym "

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

8 listopada 2017, 09:09kati75 sko­men­to­wał tek­st Są niez­na­jo­mi którzy po­ja­wiają [...]

8 listopada 2017, 09:07kati75 sko­men­to­wał tek­st Warto jest mieć nie [...]

7 listopada 2017, 22:37Salomon sko­men­to­wał tek­st Wolność ! 

12 października 2017, 09:10Salomon sko­men­to­wał tek­st 09.09.2017r.  

7 października 2017, 23:34wdech sko­men­to­wał tek­st Nie brak jej było [...]

7 października 2017, 23:26Salomon do­dał no­wy tek­st Nie brak jej było [...]

7 października 2017, 23:21Salomon do­dał no­wy tek­st Dopóki śni­my o gwiaz­dach [...]

19 września 2017, 23:14Salomon sko­men­to­wał tek­st Psychologia zaj­mu­je się skut­ka­mi [...]