Salomon

237 tekstów – auto­rem jest Sa­lomon.

* * *

Nie całuje jej by ją ro­zeb­rać, ani żeby jej coś po­wie­dzieć, mo­je zam­knięte oczy mówią jej wszys­tko, każdy do­tyk jest jak za­pisa­na słowa­mi kartka.

Całuje ją by docho­wała ta­jem­ni­cy to mo­je pos­tscrip­tum, wy­syłam do niej lis­ty ciszą, a ona od­biera je oddechem.
Zain­spi­rowa­ne cy­tatem :) 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 28 listopada 2018, 00:33

* * *

- Puk Puk
- Kto tam?
- Tęskno­ta.
- Wejdź, ale nie mów ni­komu, że zno­wu Cię wpuściłem. 

fraszka
zebrała 7 fiszek • 25 sierpnia 2018, 23:22

Naj­trud­niej przełknąć przez us­ta pożeg­na­nia, zwłaszcza gdy to po­raz os­tatni, gdy ser­ce chce opuścić wnętrze, a tęskno­ta gu­bi łzy gdzie popadnie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 marca 2018, 22:09

Może też jes­teś gwiazdą na czyimś niebie, nie pozwól so­bie zgasnąć. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 6 lutego 2018, 02:11

Hej Wiosno!

Dni co­raz dłuższe
No­ce za to krótsze
A wys­pać się muszę
Z do­mu się na­wet nie ruszę
Do pra­cy pójdę pojutrze 

fraszka
zebrała 5 fiszek • 3 lutego 2018, 03:15

Jak wyglądałby świat bez tych piose­nek o miłości.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 lutego 2018, 03:01

* * *

Nie brak jej było blas­ku w źeni­cach, tyl­ko tak ja­koś stąpała nieśmiało przez życie, może bała się pat­rzeć pod no­gi z po­wo­du lęku wy­so­kości, al­bo coś wewnątrz nie da­wało jej od­dychać wiarą, jed­no było pew­ne była noc­nym mar­kiem który wśród gwiazd święci naj­jaśniej, gdy­by tyl­ko zechciała się po­ruszyć i uka­zać, wszys­tkie wil­ki zaczęłyby się prężyć do niej i wyć, księżyc złow­ro­go pat­rzyłby zza gałezi zaz­dros­ny a Ona, wzruszyłaby tyl­ko ra­miona­mi. 

opowiadanie • 7 października 2017, 23:26

Dopóki śni­my o gwiaz­dach i o ich do­tyku, pełnej wy­razis­tości połys­ku, od­da­lonej ki­lomet­ra­mi dro­gi w za­par­te przez za­padającą się ciem­ność w ułam­ku chwi­li po­zos­ta­wionej sa­mej so­bie w próżni.

Nie ro­biąc so­bie nic [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 7 października 2017, 23:21

[...]
Żyć by­le jak, też mi coś..
spróbuj by­le jak umierać.
To do­piero wyzwanie.
[...] 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 września 2017, 00:22

Brailem

do­tyk jak płat­kiem śniegu
włosy stają dęba
drżysz po czu­bek nosa
zaz­na­jomiw­sza się z treścią
czy­tasz pal­ca­mi po skórze
każda myśl co­raz lżej­sza o niepokój
kil­ka słów wyżłobionych na sercu
bi­jemy w jed­nym tempie
nie ot­wieraj oczu
nie będą ci potrzebne
nie teraz 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 11 września 2017, 00:18

Salomon

" Dajmy szansę każdemu dniu stać sie naszym najlepszym "

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

30 listopada 2018, 20:31Salomon sko­men­to­wał tek­st Jestem na tym por­ta­lu [...]

30 listopada 2018, 20:28Salomon sko­men­to­wał tek­st zło czy­nimy zwyk­le w [...]

29 listopada 2018, 18:46Salomon wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

29 listopada 2018, 18:45Salomon wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

29 listopada 2018, 18:41Salomon wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

29 listopada 2018, 03:28Salomon sko­men­to­wał tek­st Wszyscy jes­teśmy to­leran­cyjni, miłosier­ni, [...]

29 listopada 2018, 03:26Salomon sko­men­to­wał tek­st Nie wiele wiem, wiem [...]

29 listopada 2018, 03:24Salomon sko­men­to­wał tek­st Najłatwiej, to pod­ciąć ko­muś [...]

29 listopada 2018, 03:23Salomon sko­men­to­wał tek­st wszystko co zro­zumiesz wzma­ga [...]

29 listopada 2018, 03:18Salomon sko­men­to­wał tek­st Oczywiście, że pi­sanie o [...]