Salomon

237 tekstów – auto­rem jest Sa­lomon.

[...]
Żyć by­le jak, też mi coś..
spróbuj by­le jak umierać.
To do­piero wyzwanie.
[...] 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 września 2017, 00:22

Pa­radok­salnie im więcej mam, tym więcej to co mam ma mnie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 września 2017, 00:05

Mówi­cie o pew­nej - poez­ji -
jak­by była waszą nałożnicą
lecz gdy mówi do was Ona
jest słysza­na przez Was?
Czyż z jej słowa­mi tyl­ko nie liczni się liczą? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 września 2017, 23:32

Życie cza­sem by­wa cze­koladą często gorzką rzad­ko słodką, ale na­dal po­zos­ta­je czekoladą.
Tyl­ko od Ciebie za­leży jak bedzie Ci smakować. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 września 2017, 11:17

Brailem

do­tyk jak płat­kiem śniegu
włosy stają dęba
drżysz po czu­bek nosa
zaz­na­jomiw­sza się z treścią
czy­tasz pal­ca­mi po skórze
każda myśl co­raz lżej­sza o niepokój
kil­ka słów wyżłobionych na sercu
bi­jemy w jed­nym tempie
nie ot­wieraj oczu
nie będą ci potrzebne
nie teraz 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 września 2017, 00:18

Pros­to­ta tych słów spra­wia, iż de­lek­tu­jesz się każdym zmiękcze­niem mlaszcząc, tak pros­to czy­tając, ule­gasz złudzeniu
nie zdając so­bie spra­wy gdy język do­tyka podniebienia
a war­gi sty­kają się ze sobą, a minęła za­led­wie chwila. 

myśl • 10 września 2017, 13:59

Za­kochać się w spoj­rze­niu znaczy widzieć je w ludziach nieus­tannie, w naj­drob­niej­szych szczegółach,
spoglądać przez zam­knięte oczy w ciem­ności widzieć światło.


In­spi­rac­ja __Fish13__ 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 września 2017, 15:42

* * *

Przychodzisz do do­mu me­go i ob­rażasz mo­je imię,
drwiąc ze mnie w twarz pat­rząc,
od­dając upust po­gar­dy spoj­rze­niem,
lecz nie wiesz nap­raw­de, co ser­ce me czuję w środ­ku

Tar­ga­ne przez na­pięcie za­wiści będące w głowie
bębnąc jak źle zag­ra­na zna­na mi melodia,
w ta­ki oto sposób świado­mie zburzo­no
mos­ty łączące nas samych
zat­rzy­mana w pra­cy budowla 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 4 września 2017, 02:00

Agape

za­mykając oczy
za­bij w pierś trzy razy
mówiąc jak szczęśli­wie jest
i ko­mu zaw­dzięczasz żywot
a nie jak mówią
że winą twą jest to życie
nie mając wpływu na to wszystko
ze spo­kojem opuść powieki
cu­dem jes­teś
jeśli kochasz paw­dzi­wie bez warunkowo
nikt nie ma pra­wa skarcić
w dłoni sa­mego oj­ca zasypiasz
nic ci nie grozi
ni wczo­raj ni jutro
przyk­ry­wa cię dumą stworzenia
ko­lysząc bez końca agape 

wiersz • 4 września 2017, 01:35

Nie ma ludzi małych, wi­docznie pat­rzą na siebie z góry. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 września 2017, 21:57

Salomon

" Dajmy szansę każdemu dniu stać sie naszym najlepszym "

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

19 września 2017, 23:14Salomon sko­men­to­wał tek­st Psychologia zaj­mu­je się skut­ka­mi [...]

19 września 2017, 23:04Salomon sko­men­to­wał tek­st Nie ma ludzi małych, [...]

19 września 2017, 23:02Salomon sko­men­to­wał tek­st Zakochać się w spoj­rze­niu [...]

19 września 2017, 23:01Salomon sko­men­to­wał tek­st Paradoksalnie im więcej mam, [...]

19 września 2017, 22:57Salomon sko­men­to­wał tek­st [...] Żyć by­le jak, też [...]

17 września 2017, 00:50$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st [...] Żyć by­le jak, też [...]

17 września 2017, 00:22Salomon do­dał no­wy tek­st [...] Żyć by­le jak, też [...]

15 września 2017, 20:10natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st po dru­giej stro­nie tęczy