Salomon

240 tekstów – auto­rem jest Sa­lomon.

* * *

- Puk Puk
- Kto tam?
- Tęskno­ta.
- Wejdź, ale nie mów ni­komu, że zno­wu Cię wpuściłem. 

fraszka
zebrała 5 fiszek • 25 sierpnia 2018, 23:22

Sko­ro większość pro­jek­tantów mo­dy to mężczyźni można więc rzec, że to do nas rep­re­zen­tantów Mar­sa na­leży os­ta­teczna opi­nia mówiąca ko­bietom w czym widzi­my je naj­le­piej.
W czym chce­my je widzieć..
Dla­tego często coś ta niepo­zor­ne­go jak cho­ker czy za­kolanówki pot­ra­fi tak bar­dzo przy­kuć naszą uwagę..ujarzmić zmysły...
Czyżbyśmy za­bija­li sa­mych siebie własną bro­nią?
/oczami_mężczyzny 

myśl • 16 maja 2018, 11:44

Naj­trud­niej przełknąć przez us­ta pożeg­na­nia, zwłaszcza gdy to po­raz os­tatni, gdy ser­ce chce opuścić wnętrze, a tęskno­ta gu­bi łzy gdzie popadnie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 marca 2018, 22:09

Może też jes­teś gwiazdą na czyimś niebie, nie pozwól so­bie zgasnąć. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 6 lutego 2018, 02:11

Hej Wiosno!

Dni co­raz dłuższe
No­ce za to krótsze
A wys­pać się muszę
Z do­mu się na­wet nie ruszę
Do pra­cy pójdę pojutrze 

fraszka
zebrała 5 fiszek • 3 lutego 2018, 03:15

Jak wyglądałby świat bez tych piose­nek o miłości.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 lutego 2018, 03:01

* * *

Nie brak jej było blas­ku w źeni­cach, tyl­ko tak ja­koś stąpała nieśmiało przez życie, może bała się pat­rzeć pod no­gi z po­wo­du lęku wy­so­kości, al­bo coś wewnątrz nie da­wało jej od­dychać wiarą, jed­no było pew­ne była noc­nym mar­kiem który wśród gwiazd święci naj­jaśniej, gdy­by tyl­ko zechciała się po­ruszyć i uka­zać, wszys­tkie wil­ki zaczęłyby się prężyć do niej i wyć, księżyc złow­ro­go pat­rzyłby zza gałezi zaz­dros­ny a Ona, wzruszyłaby tyl­ko ra­miona­mi. 

opowiadanie • 7 października 2017, 23:26

Dopóki śni­my o gwiaz­dach i o ich do­tyku, pełnej wy­razis­tości połys­ku, od­da­lonej ki­lomet­ra­mi dro­gi w za­par­te przez za­padającą się ciem­ność w ułam­ku chwi­li po­zos­ta­wionej sa­mej so­bie w próżni.

Nie ro­biąc so­bie nic [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 7 października 2017, 23:21

[...]
Żyć by­le jak, też mi coś..
spróbuj by­le jak umierać.
To do­piero wyzwanie.
[...] 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 września 2017, 00:22

Pa­radok­salnie im więcej mam, tym więcej to co mam ma mnie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 września 2017, 00:05

Salomon

" Dajmy szansę każdemu dniu stać sie naszym najlepszym "

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

26 sierpnia 2018, 10:10yestem sko­men­to­wał tek­st - Puk Puk - Kto [...]

25 sierpnia 2018, 23:22Salomon do­dał no­wy tek­st - Puk Puk - Kto [...]

10 czerwca 2018, 20:49Badylek sko­men­to­wał tek­st Czasami Miłość jest jak [...]

17 maja 2018, 13:19.Rodia sko­men­to­wał tek­st Skoro większość pro­jek­tantów mo­dy [...]

17 maja 2018, 13:15zofija sko­men­to­wał tek­st Skoro większość pro­jek­tantów mo­dy [...]

17 maja 2018, 13:12.Rodia sko­men­to­wał tek­st Skoro większość pro­jek­tantów mo­dy [...]

17 maja 2018, 11:46zofija sko­men­to­wał tek­st Skoro większość pro­jek­tantów mo­dy [...]

17 maja 2018, 10:59.Rodia sko­men­to­wał tek­st Skoro większość pro­jek­tantów mo­dy [...]

17 maja 2018, 10:36zofija sko­men­to­wał tek­st Skoro większość pro­jek­tantów mo­dy [...]

17 maja 2018, 10:10.Rodia sko­men­to­wał tek­st Skoro większość pro­jek­tantów mo­dy [...]