Salomon

188 tekstów – auto­rem jest Sa­lomon.

Sys­tem us­tałby gdy­by nie ustawy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:14

Opi­sując te­raźniej­szości, w za­sadzie już jes­teś więźniem przeszłości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 02:11

Nie py­taj­cie Gdzie jest miłość, ale Kiedy jest, bo jest tu ciągle tyl­ko ma kłopo­ty z ujaw­nieniem się, stoi tuż obok, cze­ka na od­po­wied­ni mo­ment jak My wszyscy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 02:08

Po­mimo naszej wo­li, jes­teśmy ma­nipu­lato­rami al­bo sta­jemy się ich ofiarami. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 21:58

Każdy fa­cet ma coś z su­kin­sy­na, każda ko­bieta ma coś z su­ki koło się zamyka. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 21:56

Zamach na ludzkie życie

Co czu­jesz gdy wzniecasz w so­bie is­krę nienawiści?
Co znaczy dla ciebie zabić?

Kim jes­teś by od­bierać co Bóg dał?
Nikt cię do nicze­go nie zmuszał.

Co po­wiesz im gdy spot­ka­my się wszyscy?

Tak wielu tyl­ko ra­miona­mi wzrusza.

Ze scho­wanych dłoni w kie­sze­ni znak krzyża oznajmisz?

Nie spoj­rzysz w oczy ze wsty­du, strach spa­li cię żywcem.

Tak sil­na by­wa pokusa...

W imię cze­go ofiara?

Od­da­na jak po­gański rytuał.

Bóg wybacza.
My rzadko.
Ta­ka ludzka natura. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 01:57

We łzach skąpany świat

wil­gotne oczy widzą więcej
ta­ka ich natura
pod­ległe emocjom
stale
chcą się wyrwać
da­rem­na ich rozpacz
odziane szkarłatem
oczęta
nie zaw­sze smu­tek zdobią
wzrusze­nie i za­pach tęsknoty
im znany
diamen­to­wym od­cieniem połyskują
bezbarwnie
przez­roczys­te na ogół
czyste
niewinne
dla­tego tak przy­ciągają zgorszenie
to nie ich wina
dob­ro przy­ciąga przeciwieństwo
ty nad­staw dru­gi policzek
do góry dłonie twoje
może nie zaczną strzelać 

wiersz
zebrał 5 fiszek • przedwczoraj, 01:29

* * *

[...]
- A jeśli nas znajdą?
- Kłam­my, kłam­my obo­je, że nas tu nie ma, bo co mogą nam zrobić..
Gdy jed­no wie­rzy w dru­gie, bar­dziej niż w prawdę z źre­nic wyjętą.
A na nieboskłonie każdy znak przy­pomi­na nam o so­bie, jak deszcz o na­dejściu tęczy.
[...] 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 23 maja 2017, 18:20

Na­turą ludzką jest zmiana, os­wo­jony żywioł człowieczeństwa. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 maja 2017, 01:23

Podróż

im dłuższy rozkład jaz­dy życia
tym więcej przystanków
cię czeka
- po­dob­no - tak mówią

bi­let do szczęścia
nikt go nie zarezerwuje
tak łat­wo tra­ci war­tość i ważność
gdy nikt go nie szanuje

po­myśl o tym znów po­raz kolejny
jak będziesz zer­kać gniewem
przez ok­na pod­czas gdy pędzi
a zza szy­by świat mignie
scho­wa się słońce za drzewami
ob­wie­szczając lęk

two­ja w tym wo­la dokąd się udasz
i tak nie unik­niesz przys­tanku śmierci 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 maja 2017, 01:15

Salomon

" Dajmy szansę każdemu dniu stać sie naszym najlepszym "

Zeszyty
  • Czarowne – Ma­giczne - In­ne niż każde - niez­wykłe - in­try­gujące

  • Nieznany Świat Poglądów – - Kon­tro­wer­syjne - Skłaniające do prze­myśleń

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 22:13Salomon sko­men­to­wał tek­st Kaźdy ma swo­je mo­lo [...]

dzisiaj, 10:10Salomon sko­men­to­wał tek­st Pesymista za­raża pe­symiz­mem. Op­ty­mis­ta [...]

dzisiaj, 09:00Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nie py­taj­cie Gdzie jest [...]

dzisiaj, 02:09Salomon sko­men­to­wał tek­st chciałabym

dzisiaj, 00:52jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Zalewa nas deszcz nie­chcianych [...]

dzisiaj, 00:47jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Na pół roz­dziera­my ból [...]

dzisiaj, 00:45jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Naturą ludzką jest zmiana, [...]

dzisiaj, 00:42jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Każdy fa­cet ma coś [...]

dzisiaj, 00:00Salomon sko­men­to­wał tek­st głęboka cisza

wczoraj, 23:49Salomon sko­men­to­wał tek­st co tu jest gra­ne?